Skip to main content

Algemene voorwaarden

 1. Fairway advocaten (“Fairway”) is een maatschap van besloten vennootschappen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden.
  Fairway handelt mede onder de handelsnaam “Van Dam en Kruidenier|Fairway Advocaten”

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever aan - en andere dienstverlening door - Fairway.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Rechtsbetrekking

 1. Alle opdrachten en andere dienstverlening worden uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Fairway, ongeacht enige andere bedoeling. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW zijn de vennoten, hun bestuurders alsmede degenen die voor Fairway werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde informatie volledig, juist en tijdig te verschaffen. Aansprakelijkheid van Fairway voor als gevolg van en/of verband houdende met niet-tijdige, onvolledige en/of onjuiste aanlevering van dergelijke informatie wordt door Fairway uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van de vennoten van Fairway.
 3. Verstrekte opdrachten worden door Fairway uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever is gehouden Fairway te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en daarmee verband houdende kosten, waaronder de kosten gemoeid met het verweer, tegen dergelijke aanspraken.
 4. Indien de opdrachtgever de inhoud van door Fairway voor hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen, overeenkomsten e.d.) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Fairway gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. Het auteursrecht op de vervaardigde stukken blijft bij Fairway berusten.

Honorarium en facturatie

 1. Tenzij anders overeengekomen, declareert Fairway op basis van gewerkte tijd tegen de op het moment van uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht geldende uurtarieven, vermeerderd met 5% ter dekking van algemene kantoorkosten en met ter uitvoering van een opdracht gemaakte specifieke onkosten. De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, in ieder geval steeds op 1 januari.
 2. Door Fairway verzonden facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente verschuldigd.
  Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen alle kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het uitsluitend oordeel van Fairway daartoe aanleiding geeft, is Fairway onverminderd haar overige rechten bevoegd de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Fairway uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar. In voorkomend geval kan Fairway de (verdere) uitvoering van de opdracht afhankelijk stellen van het op voorhand voldaan zijn van bijzondere verschotten, meer specifiek het griffierecht. Fairway is nimmer gehouden zich zonder tijdig ontvangen financiële waarborg voor het griffierecht ten behoeve van opdrachtgever in rechte te stellen en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een mogelijke niet-ontvankelijk verklaring van de opdrachtgever door de rechter wegens niet betaling van het griffierecht.

Aansprakelijkheid

 1. Een fout of onzorgvuldigheid in de dienstverlening van Fairway kan uitsluitend leiden tot aansprakelijkheid van Fairway. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in verband hiermee wordt uitbetaald onder de door Fairway afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Fairway jegens opdrachtgevers beperkt tot het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,–.
 3. Aan Fairway verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk. Onder het begrip “aan Fairway verbonden personen” vallen alle voormalige, huidige en toekomstige (a) directe of indirecte aandeelhouders van de vennoten van Fairway, (b) groeps-, holding-, werk-, pensioen- of andere gerelateerde entiteiten van Fairway of haar vennoten, (c) elke aan Fairway gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden, en (d) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers. Aan Fairway verbonden personen (alsmede hun rechtsopvolgers) kunnen zich ook op deze algemene voorwaarden beroepen.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Fairway en de aan Fairway verbonden personen voor alle aanspraken door derden waarvoor in artikel 11 en 12 de aansprakelijkheid van Fairway is beperkt. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten, waaronder de kosten van verweer.

Inschakeling derden

 1. Fairway mag voor rekening van de opdrachtgever een derde inschakelen op de door deze derde gestelde voorwaarden. Fairway mag deze voorwaarden, inclusief een eventuele aansprakelijkheidsbeperking, namens de opdrachtgever aanvaarden. Fairway is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derde.

Communicatie en gegevensverwerking

 1. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk.
 2. De opdrachtgever stemt er mee in dat Fairway gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens.
 3. Fairway is niet aansprakelijk voor een dataverlies en/of een inbreuk op de beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloud-gegevens, gegevensregisters en databanken en/of andere verwerkingssystemen in de ruimste zin van het woord, die al dan niet per ongeluk of op onrechtmatige wijze ontstaat, al dan niet een interne of externe oorzaak heeft en al dan niet leidt tot enige schade door onder meer, doch niet uitsluitend, de vernietiging, het verlies, het gebruik, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, een en ander ongeacht oorzaak van voornoemd dataverlies en/of inbreuk en ongeacht het platform waar voornoemd dataverlies en/of inbreuk plaatsvindt. 
 4. Fairway verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers en daar werkzame personen voor haar dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Zie voor meer informatie: Privacyverklaring.
 5. Fairway bewaart elektronische of papieren dossiers minimaal zeven jaar na de laatste inhoudelijke communicatie met de opdrachtgever in de betreffende zaak. Na afloop van deze termijn mag Fairway deze dossiers vernietigen.

Compliance

 1. Fairway is wettelijk verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. Zie voor meer informatie: Cliëntenonderzoek.
 2. Fairway zal voorts voldoen aan elke andere meldings- of informatieplicht die op haar van toepassing is of wordt.

Toepasselijk recht en forum

 1. Op de rechtsverhouding tussen Fairway en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, doch het staat Fairway vrij in afwijking hiervan het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats c.q. vestigingsplaats van haar opdrachtgever.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn in verschillende talen opgemaakt. In geval van een geschil over de inhoud en/of strekking zal te allen tijde alleen de Nederlandse tekst en haar interpretatie naar Nederlands recht prevaleren.