Skip to main content

Privacyverklaring

De maatschap Fairway advocaten, mede handelende onder de naam Van Dam & Kruidenier | Fairway advocaten en kantoorhoudend aan de Rivium Westlaan 46 2909 LD Capelle aan den IJssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Fairway advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Bankrekeningnummer, BTW nummer.

Uitsluitend in het kader van de behandeling van zaken kunnen op dossierniveau bijzondere gegevens (inzake de gezondheid en/of strafrechtelijk verleden) alsmede gegevens zoals BSN, kopie id-bewijs) door individuele advocaten bij Fairway advocaten worden verwerkt.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Fairway advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • De toezending van nieuwsbrieven;
 • U te benaderen inzake de behandeling van dossiers.

Fairway advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor het voldoen aan de Wwft, verwante verordeningen en regelingen, alsmede om te voldoen aan de Advocatenwet en de relevante regelgeving.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Fairway advocaten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Fairway advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Fairway advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fairway advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Fairway advocaten heeft via haar site technische en functionele en analytische cookies geïnstalleerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken kunnen noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN, KLACHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fairway advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Fairway advocaten
afdeling privacy
Postbus 4043
3006 AA Rotterdam

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij dienen daarbij onze rechten en verplichtingen op grond van de Advocatenwet in acht te nemen. Daaronder valt de geheimhoudingsplicht en het geheimhoudingsrecht die een advocaat als geheimhouder toekomt.
Fairway advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Fairway advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers.

CONTACTGEGEVENS, BEZOEKADRES:

Rivium Westlaan 46, 2909 LD Capelle aan den IJssel. Tel +31 (0)10 288 88 00