Skip to main content

Cliëntenonderzoek en melding "ongebruikelijke transacties"

Op grond van de Verordening op de advocatuur (Voda) dienen wij ons van de identiteit van onze cliënten te vergewissen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) legt daarnaast verplichtingen (die verder gaan dan die uit de Voda) op aan alle advocaten om, onder omstandigheden, hun cliënten te identificeren en om melding te maken van zogenaamde ‘ongebruikelijke transacties’.

Wanneer de advocaten van Fairway advocaten u bijstaan in een procedure, of u advies geven voor, tijdens en na een procedure, of over het instellen of vermijden van een procedure, gelden geen identificatie- of meldingsverplichtingen onder de Wwft. Wel gelden steeds de verplichtingen uit de Voda.

Wanneer u onze bijstand vraagt in verband met het aan- of verkopen van registergoederen, het beheren van geld, effecten e.d., het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen, het aan of verkopen van ondernemingen, werkzaamheden op fiscaal gebied, het vestigen van recht van hypotheek zonder bijkomende levering of het in uw naam en voor uw rekening optreden bij een financiële of onroerende zaaktransactie, geldt dat wij – op grond van de Wwft - de cliënt dienen te identificeren, en zijn identiteit dienen te verifiëren, conform de regels van de Wwft. Dat betekent onder meer dat wij onderzoek zullen doen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of soortgelijke buitenlandse instellingen en daarnaast ook de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficiary Owner, of UBO) dienen te identificeren. Identificatie en verificatie van de identiteit van natuurlijke personen geschiedt daarbij door middel van een geldig identificatiebewijs.

Ter voorkoming van misverstanden en vertragingen wijzen wij u erop dat wij onze dienstverlening – indien deze onder het bereik van de Wwft valt en behoudens uitzonderingsgevallen – niet mogen aanvangen voordat wij dit cliëntenonderzoek in voorkomend geval hebben afgerond en onze bijstand niet zullen mogen verlenen indien het cliëntenonderzoek niet kan worden afgerond.

Indien onze dienstverlening onder het bereik van de Wwft valt, dienen wij voorts te beoordelen of sprake is van een mogelijk (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Ook gedurende de relatie met u als cliënt zullen wij moeten blijven monitoren op het zich voordoen van ongebruikelijke transacties. Indien wij menen dat sprake is van een ongebruikelijke transactie, zijn wij verplicht daarvan melding te maken bij de Financial Intelligence Unit -Nederland (FIU).
Indien wij tot een dergelijke melding overgaan, mogen wij u daarvan geen mededeling doen (het zogenaamde “tipping off-verbod”).

Indien u verdere vragen heeft of nadere informatie wenst over de verplichtingen onder de Wwft en/of Voda kunt u ons natuurlijk steeds daarover benaderen.