Skip to main content

Plicht om te zekeren bij laden en lossen

23 april 2021
Aniek Thissen

Interessant voor de binnenvaart: zoals in de landelijke (vak)pers vermeld, heeft de Raad van State in een recente uitspraak geoordeeld dat personeel aan boord van een duwbak tijdens laden en lossen verplicht gezekerd moet worden. Onze kantoorgenoot mr. Marius van Dam stond de eigenaar van de bak bij.

Tot deze uitspraak werd er niet vaak aangelijnd. Waarom dat niet vaak gebeurde is helder voor eenieder die eens goed naar een duwbak kijkt. Veel duwbakken zijn open, hebben geen luiken. Zij hebben geen railing, althans niet over de hele lengte. Er is een gangboord langs het ruim. Dat geeft valgevaar, en dat verwezenlijkte zich op een ongelukkige dag. Een werknemer viel in het ruim en brak zijn hand en een aantal ribben. De overheid legt de werkgever een boete op van € 10.800 wegens het schenden van de plichten uit de Arbowetgeving.

Welke wetgeving geldt nu voor een duwbak? De Centrale Commissie voor de Rijnvaart kan aan elk vaartuig waarvoor een certificaat vereist is eisen stellen, onder meer in verband met valgevaar. Deze eisen staan nu in de ES-TRIN, voorheen het ROSR, en zijn er dan ook op tal van punten, maar er is geen aanlijnplicht voor personeel dat langs een open ruim loopt bij laden of lossen.
Mr. Van Dam voerde aan dat deze Europese regeling een algehele, uitputtende regeling is en dat die voorrang heeft boven de nationale wetgeving, en daar is de Raad van State het mee eens. Een nationale overheid mag in nationale regelgeving dus geen verdergaande eisen stellen aan het vaartuig.

Toch gaat het mis voor de werkgever, want de Raad van State vervolgt met de overweging, samengevat, dat de voorschriften van het Arbobesluit deel uitmaken van een algemene arbeidsomstandighedenregeling en locatie-onafhankelijk toepassing geven. Daarmee ziet die regelgeving dus niet op het vaartuig: “Een veiligheidsgordel met vanglijn is verder niet een eigenschap van de technische constructie van een vaartuig, maar een afzonderlijke veiligheidsvoorziening die kan worden gedragen door een werknemer en bij gebruik aan het vaartuig kan worden bevestigd en waarvan - onder bepaalde omstandigheden - het gebruik wordt voorgeschreven bij het verrichten van bepaalde arbeid.”

Dat het vaartuig dan geen technische voorzieningen heeft om aan te lijnen, is daarbij niet relevant. Overigens zou in dit geval vastgesteld zijn dat er wel aangelijnd kon worden aan boord, en later heeft de werkgever ook een veiligheidslijn laten maken die “onder meer aan handvatten van luiken kan worden bevestigd”.

Dit alles laat onverlet dat er geregeld overheidsambtenaren langs een open ruim lopen zonder zich aan te lijnen, waarop de werkgever nog had gewezen. Dat zijn immers andere gevallen. Met dezelfde gevaren, maar de regelgeving betreft hier alleen werknemers (of ingehuurde derden).

Dit komt nogal gekunsteld over, maar het is wel de uitspraak in hoogste instantie.

mr. A. Thissen en mr. J.F. Bienfait

Meer nieuws